- Cooking class GOURME' & CUISINE
  Magazine By  SIEMENS

- Commentater Activity  For Food stylist
  Magazine

- Sky Chef Course for Meccti Culinary
 


 

  - Demonstration At  SIEMENS  Boot 
- Easy-2B-Chef By Hitachi
- Cooking class The Park Chidlom
- New Zeland Embassy
- Siam Winery
- Other

 

    
 
 

Brahman Haus & Catering  

หากคุณเป็นท่านหนึ่งที่มีรสนิยมชื่นชอบในอาหารยุโรปและมีความชอบในการปรุงอาหารและสรรสร้างเมนูใหม่แล้วนั้น ชื่อของ Brahman Haus & Catering คงจะเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการของอาหารยุโรป เพราะช่วงเวลาและประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปีที่ ผ่านมาโดยการบริหารงานของ เชฟจิรันต์ พงษ์ดำบรรณ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการสร้างสรรค์เมนูอาหารยุโรป ได้เป็นอย่างดีที่สุดท่านนึง ซึ่งที่ผ่านมาทางทีมงานของ Brahman Haus & Catering ได้เป็นผู้นำเสนอสรรสร้างเมนูอาหารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และได้เปิดโอกาสได้นำท่านทั้งหลายเข้ามาสัมผัสในโลกของการเรียนรู้และสรรสร้างเมนูอาหารใหม่ๆ ซึ่งเป็นแนวทางความสามารถในการที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้ท่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้